Regulamin i polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę, warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 2. Serwis dostępny pod adresem internetowym https://www.altrak24.com prowadzony jest przez Andrzeja Brzezickiego prowadzącego  działalność gospodarczą pod firmą Altrak24 Andrzej Brzezicki wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8321977599 , REGON 021673866 posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności : ul. Liliowa 9 , 51-253 Wrocław  , adres poczty elektronicznej: oferta@altrak24.com;

 3. Zasady ochrony danych osobowych oraz politykę plików cookies wykorzystywanych w Serwisie określa  Polityka prywatności.

 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określają w sposób wyłączny Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy.

 5. Korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.

 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 7. Informacje znajdujące się na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ceny oraz opisy produktów są jedynie informacją handlową. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowej stronie , składa ofertę zakupu określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

 8. Ceny produktu widoczne na stronie sklepu są cenami brutto, zawierają podatek VAT, wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki, które podawane są oddzielnie w zakładce Dostawa i płatności

 

I. DEFINICJE

1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

7.NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://www.altrak24.com

11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Andrzej Brzezicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Altrak24 Andrzej Brzezicki ul. Liliowa 9 51-253 Wrocław
NIP: 8321977599, REGON: 021673866  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,

12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.II. RODZAJ  I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

a) Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniudwóch  kroków – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się „. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres poczty elektronicznej, oraz hasło.

b)Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy.

c)Formularz Zamówienia

d)Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

e) Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zamawiam”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane na stronie internetowej.III. REJESTRACJA

 1. Rejestracja Konta następuje poprzez wykonywanie kolejnych instrukcji na stronie Serwisu internetowego – formularz rejestracji.

 2. Rejestracji Konta można dokonać również podczas składania zamówienia.

 3. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że:

  1. zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,

  2. spełnia warunki wymagane do korzystania z Serwisu określone w Regulaminie.

 4. Użytkownikiem może być tylko osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadająca obywatelstwo polskie lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym działająca w imieniu osoby prawnej

 5. Użytkownik jest obowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.

 6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Użytkownika z systemu.

 7. Usługodawca może usunąć Konto lub rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy:

  1. Usługodawca stwierdzić, iż Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu,
   a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,

  2. Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Usługodawcę
   w Regulaminie,

  3. Użytkownik nie zalogował się ani razu na swoje Konto przez okres 12 miesięcy od ostatniego logowania,

  4. Użytkownik nie aktywuje lub nie zweryfikuje Konta w terminie 30 dni,

  5. Użytkownik w wyznaczonym terminie liczonym od zablokowania Konta lub innych funkcjonalności bądź usług Serwisu przez Usługodawcę, nie wykonał lub nie zaniechał działań wskazanych przez Usługodawcę, które były przyczyną blokady.

 8. Treści lub informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas rejestracji lub edycji Konta mogą być moderowane przez Usługodawcę, jeżeli podawane w nich treści lub informacje naruszają Regulamin.IV. ZAMÓWIENIA USŁUGI

Zamówienia najlepiej składać wykorzystując koszyk sklepu internetowego.

Aby złożyć zamówienie w ten sposób należy kolejno:

 1. Wybrać produkt oraz dostosować go wybierając odpowiednie opcje u dołu strony produktu.

 2. W panelu z prawej strony wybrać ilość produktów oraz kliknąć przycisk dodaj do koszyka.

 3. Następnie wybrać opcję kontynuuj zakupy, jeżeli chcemy kupić kolejne produkty, lub przejdź do realizacji zamówienia, jeżeli chcemy zakończyć nasze zakupy.

 4. Po przejściu do podsumowania zakupów należy upewnić się, że wybraliśmy odpowiednie produkty i ich opcje oraz kliknąć przycisk przejdź do realizacji zamówienia.

 5. W kolejnym kroku należy wprowadzić wszystkie dane kontaktowe potrzebne do wysyłki oraz ewentualnie osobne dane do faktury lub zalogować się na swoje konto na naszym sklepie, jeżeli Państwo takowe już posiadają.

 6. Po zaakceptowaniu formularza wypełnionego naszymi danymi zostajemy ponownie przekierowani na stronę podsumowania zakupów, gdzie jeszcze raz mamy wgląd w koszyk i wprowadzone dane. Przechodzimy dalej klikająć przejdź do realizacji zamówienia.

 7. Następnie na stronie adresów upewniamy się o poprawnie wprowadzonych danych i uaktualniamy jeżeli to konieczne. Przechodzimy dalej wybierając przejdź do realizacji zamówienia.

 8. Zostajemy przekierowani na stronę wyboru sposóbu dostarczenia produktów, gdzie wybieramy odbiór osobisty w sklepie lub formę dostarczenia produktów przez kuriera. Zaznaczamy akcepację regulaminu. Akceptujemy nasz wybór przez kliknięcie przycisku przejdź do realizacji zamówienia.

 9. Zostajemy przekierowani na stronę płatności, gdzie wybieramy najwygodniejszy dla nas sposób płatności poprzez kliknięcie na jego nazwę. Następnie postępujemy zgodnie z polceniami wydawanymi przez bramkę płatności. Po wybraniu opcji płatność przelewem lub płatność przy odbiorze należy potwierdzić zmówienie na kolejnej stronie klikając zielony przycisk potwierdzam zamówienie.

 10. Zamówienie zostało poprawnie złożone tylko wtedy, kiedy otrzymamy komunikat: "Twoje zamówienie w Altrak24 zostało zakończone" oraz otrzymamy numer ID złożonego zamówienia.

Zamówienia można składać również drogą telefoniczną, dzwoniąc pod numer infolinii +48 71 394 50 33 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9-17 bądź przesyłając je drogą mailową na adres oferta@altrak24.com. Przy zamówieniach składanych drogą telefoniczną oraz internetową, zastosowanie ma Regulamin.

Jeżeli zdecydowali Państwo jaki kolor oraz ewentualnie dodatkowe wyposażenie powinien posiadać wybrany przez Państwa produkt, poprosimy o następujące informacje:

 • nazwa/model wózka, bądź innego towaru

 • wybór koloru

 • wybór kół ( jeśli taki istnieje)

 • wybór stelaża( jeśli istnieje)

 • dodatkowe akcesoria

 • metoda płatności

 • sposób doręczenia

 • adres doręczenia

 • numer telefonu

 • osoba do kontaktu i aktualny adres mailowy

W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.V. PŁATNOŚCI

 1. Ceny prezentowane w Serwisie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 2. Do każdego zamówienia Usługodawca dołącza Dowód zakupu usług.

 3. Usługobiorca dokonujący zakupu usługi jako Przedsiębiorca na cele prowadzonej działalności gospodarczej oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Usługodawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.

 4. Usługobiorca przy składaniu Zamówienia ma do wyboru następujące formy płatności :

Metody płatności

1. Przelew na konto bankowe:
Altrak24 Andrzej Brzezicki
ING BANK ŚLĄSKI
95 1050 1575 1000 0090 9142 2072
(dla przelewów zagranicznych)
IBAN: 95 1050 1575 1000 0090 9142 2072
SWIFT/BIC: INGBPLPW

2. Przelew na konto bankowe w GBP:
Altrak24 Andrzej Brzezicki
Santander Bank
Account number: 10620478
Sort code: 090222
(przewalutowanie PLN - GBP po kursie średnim NBP (www.nbp.pl))

3. Przelew na konto bankowe w Euro:
Altrak24 Andrzej Brzezicki
Die Deutsche Bank
Kontonummer: 821182300
Bankleitzahl: 87070024
IBAN: DE82870700240821182300
BIC: DEUTDEDBCHE
(przewalutowanie PLN - EURO po kursie średnim NBP (www.nbp.pl))

 1. Płatność błyskawiczna Paypal / karta kredytowa

 2. Płatność za pobraniem

 3. Gotówka przy odbiorze osobistym

 4. Płatność kartą płatniczą lub kredytową przy odbiorze osobisty

 1. Usługobiorca ponosi opłatę za doręczenie Produktu pod wskazany adres, która jest określona w dostawa i płatność .VI. DOSTAWA

 1. Wszystkie produkty doręczamy kurierem pod wskazany adres. Na terenie Polski przy zamówieniu o wartości 300 złotych i więcej produkty doręczamy bezpłatnie. Firmy kurierskie z których korzystamy to K-EX, DPD oraz GLS. Każda z tych firm umożliwia na swojej stronie śledzenie przesyłki.
  Podając nam przy zamówieniu swój adres mailowy i numer telefonu będziecie mieli Państwo możliwość uzyskania informacji o wysyłce i planowanym czasie doręczenia paczki.

 2. Towar wysyłamy kurierem także za granicę (w obrębie stałego lądu w Unii Europejskiej). Przesyłka zagraniczna jest odpłatna. Koszty wysyłki jednej paczki przedstawia tabela poniżej. Wózki 2w1 pakowane są w jedną paczkę, wózki 3w1 pakowane są w 2 paczki.

Polska

0 zł

  Darmowa dostawa jest dostępna przy zamówieniu o wartości co najmniej 300 złotych.

Austria

100 zł

Belgia

130 zł

Bułgaria

170 zł

Chorwacja

130 zł

Czechy

80 zł

Dania

130 zł

Estonia

130 zł

Finlandia

150 zł

Francja

100 zł

Grecja

170 zł

Hiszpania

170 zł

Holandia

130 zł

Irlandia

140 zł

Litwa

130 zł

Luksemburg

130 zł

Łotwa

130 zł

Niemcy

100 zł

Portugalia

170 zł

Rumunia

150 zł

Słowacja

130 zł

Słowenia

100 zł

Szwecja

150 zł

Węgry

130 zł

Wielka brytania

120 zł

Irlandia Płn.

140 zł

Włochy

150 zł

 1. Dostawa, a ewentualne braki bądź uszkodzenia:

 2. Zakupiony towar należy sprawdzić niezwłocznie po jego doręczeniu przez kuriera sprawdzając, czy:

 3. otrzymaliście Państwo zgodny z zamówieniem kolor

 4. czy towar jest kompletny

 5. czy towar nie został uszkodzony w czasie dostawy (prosimy wtedy o niezwłoczny kontakt)

W przypadku, gdy przy doręczeniu zauważycie Państwo, że paczka jest uszkodzona ( dziury, wgniecenia), prosimy by w ramach zapobieżenia ewentualnym problemom spisać z kurierem protokół szkody, po czym niezwłocznie się z nami skontaktować.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów oraz zmiany dostępności towarów prezentowanych na stronach Serwisu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Usługodawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Usługobiorca będzie informowany przez Usługodawcę. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.VII. DOSTĘPNOŚĆ I CZAS REALIZACJI

Nasze produkty staramy się doręczyć w najkrótszym możliwym czasie. Produkty oznaczone jako „Dostepne na magazynie” wysyłamy najpóżniej w ciągu dwóch dni roboczych od dnia zakupu (zapłaty) bądź można je obejrzeć i odebrać osobiście w dniu zakupu w naszym sklepie firmowym we Wrocławiu na ul. Liliowej 9 ( 51-253 Wrocław- Pawłowice).

Czas realizacji produktów oznaczonych jako "dostępne na zamówienie" określa tabela poniżej:

 

Czas realizacji może ulec zmianie w zależności od dostępności towaru u producenta. Każdorazowo potwierdzimy go po zamówieniu droga mailową bądź telefoniczną.

W wyjątkowych sytuacjach, niezależnych od Altrak24 zastrzega sobie prawo do doręczenia towaru w dłuższym niż przewidzianym powyżej terminie. O ewentualnych opóźnieniach w dostawie zostaną Państwo poinformowani.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia, koszty, szkody, opłaty lub wydatki wynikające z opóźnienia w dostawie niewynikające z naszej winy.

Odbiór osobisty

Towar zamówiony telefonicznie bądź mailowo można odebrać w naszym sklepie na ul. Liliowej 9, 50-307 Wrocław. Po otrzymaniu informacji mają Państwo 4 dni robocze na odbiór towaru. W razie nieodebrania towaru w przewidzianym powyżej terminie, firma ma prawo do naliczania dodatkowej opłaty jednorazowej w wysokości 20 zł za przechowywanie i magazynowanie towaru.

Zadatek złożony na poczet zamówienia złożonego w sklepie w przypadku umowy zawartej w sklepie stacjonarnym we Wrocławiu w przypadku rezygnacji przepada.VIII. Reklamacja

1.  Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

- pisemnie na adres:  ul. Liliowa 9 , 51-253 Wrocław;

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oferta@altrak24.com

3.Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

5.W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na adres ul. Liliowa 9,51-253 Wrocław ;. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

Usługodawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:

  1. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Serwisie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.

  2. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.

  3. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.

 1. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Usługodawca poinformuje niezwłocznie Usługobiorcę.

 2. Reklamacje kierowane do Serwisu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Usługodawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

 3. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:

  1. pisemnie na adres reklamującego,

  2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,

  3. drogą telefoniczną.

 4. Informujemy również, że Konsument posiada również możliwość ze skorzystania
  z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
   o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Usługobiorcą, a Usługodawcą.

  3. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej
platformy internetowej ODR, dostępneIX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.

 2. Termin odstąpienia od umowy o którym mowa powyżej rozpoczyna się: od dnia zawarcia umowy.

 3. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie Usługodawcy jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Usługodawcy przed upływem 14 - dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane pisemnie za pomocą poczty elektronicznej.

 5. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 6. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Usługodawcy. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Konsumenta ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia oraz zwrotu towaru, tym samym kanałem, którym Usługobiorca dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności.

 8. W przypadku gdy Usługobiorcą jest Przedsiębiorca prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległości nie przysługuje.

 9. Zwracany produkt powinien być kompletny zapakowany w oryginalne opakowanie lub inne opakowanie zapobiegające powstaniu uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu oraz nie może być używany. Zwroty przedmiotów używanych nie będą przyjmowane. Za używanie towaru należy rozumieć także działanie kupującego, które wykracza poza ramy przetestowania i wypróbowania towaru , tzn. sprawdzenia jego właściwości i funkcjonalności. Koszty zwrotu towaru ponosi kupujący. Na prośbę kupujący może skorzystać z etykiety zwrotnej sprzedawcy w cenie 20 zł od sztuki.

 10. Jeśli firma transportowa zwraca przesyłkę do sprzedawcy, ponieważ nie było możliwe jej dostarczenie do klienta, to klient ponosi koszty nieudanej dostawy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy klient skutecznie korzysta ze swojego prawa do odstąpienia od umowy lub gdy nie ma on wpływu na okoliczność uniemożliwiającą dostarczenie.

 11. Ewentualne spory pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę Sprzedawcy (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

 12. Pozostałe zasady odstąpienia od umowy uregulowane zostały w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. - o prawach konsumenta (tj. Dz. U. 2017.683 z późn. zm.) i mają one zastosowanie do umów zawieranych w ramach Serwisu., Kodeks CywilnyX. SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY

Na zakupiony u nas towar przysługuje Państwu 2-letnia gwarancja w ramach serwisu gwarancyjnego. Po upływie gwarancji świadczymy także dla naszych Klientów serwis pogwarancyjny.
W ramach serwisu reklamacyjnego towar jest naprawiany, wymieniany na nowy bądź wymianie ulega tylko poszczególna jego część.                                                                            
Podstawą do  reklamacji jest oryginalny dowód zakupu( Faktura Vat bądź paragon). Produkt, który ma być serwisowany, powinien być wyczyszczony.
Czas rozpatrywania reklamacji to do 14 dni roboczych. Warunkiem realizacji reklamacji jest dostarczenie towaru do punktu sprzedaży (sklep stacjonarny) lub przygotowanie towaru do odbioru przez kuriera zgodnie z wymogami obowiązującymi dla przesyłek kurierskich (sprzedaż przez internet)

W przypadku nieodebrania przedmiotu reklamacji w ciągu 7 dni roboczych od poinformowania klienta, zostaje naliczana opłata za magazynowanie towaru w wysokości 20 zł za jeden dzień.XI. ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Serwisu niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności podejmowanie działań, które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Usługodawca gwarantuje dostępność Serwisu w 90% w stosunku rocznym.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Serwisu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Serwisu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Serwisu.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych
  z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Usługodawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

 5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych
  w Serwisie na co Użytkownik, korzystając z Serwisu wyraża zgodę.

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikających z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.

 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, umów obowiązujących pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, jak też działań sprzecznych z dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasad współżycia społecznego, jak również w celu obejścia prawa, wyłudzenia świadczenia, oszustwa lub innych działań niezgodnych z przepisami prawa.

 8. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności braku dostępu do Usług z powodu podania przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych kontaktowych, pełną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.XII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie przysługują wyłącznie Usługodawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Usługodawcy do użytkowania. Korzystanie z Serwisu na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości praw własności intelektualnej.

 2. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Serwisu o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania z Serwisu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.XIII. ZMIANY REGULAMINU

 1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu na zasadach dotychczasowych.

 2. Usługodawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Serwisu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

 3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.

 4. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Serwis promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.XIV. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z usług Serwisu za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączoną obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji oraz jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając z Serwisu internetowego pod adresem https://www.altrak24.com („Serwis”), wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

 1. Dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania z Serwisu gromadzone są z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z Serwisu, że udostępnione dane będą odpowiednio chronione przed przejęciem przez osoby trzecie,w tym zakresie kierujemy się zwłaszcza zasadami wynikającymi z poniższych ustaw i przepisów wydanych na ich podstawie:
  a) ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 2018, poz. 1000) ,zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych);
  b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 2. Polityka prywatności określa m.in.:                            
  a) zakres i sposoby przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu,
  b) możliwości uzyskiwania dostępu do tych danych,
  c)  sposoby wykorzystania tych danych                                     ,
  d)    politykę wykorzystania plików cookies w Serwisie.

 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj),data urodzenia. W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Serwis, jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Zgoda może być wyrażona poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego albo w wyniku innego rodzaju interakcji z Serwisem, Dane podane w formularzu przetwarzane są dla celów określonym w danym formularzu, najczęściej w celu umożliwienia Serwisowi kontaktu z użytkownikiem drogą telefoniczną lub w celach handlowych i marketingowych.

 5. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych może być w każdym czasie odwołana. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także prawo żądania ich usunięcia. O powyższe informacje może zwrócić się na adres poczty elektronicznej administratora – na adres oferta@altrak24.com albo listownie, pod adresem: podanym   w Postanowieniach Ogólnych

 6. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 7. Odbiorcy danych osobowych:  

-W przypadku Użytkownika, który korzysta w Serwisie ze sposobu dostawy  przesyłką kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

-W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

 1. Na podstawie ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 2018, poz. 1000), użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych, poprzez wysłanie na adres stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika serwisu.

 2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024).

 3. Wypełniając formularz możesz również wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera (informacji handlowych drogą elektroniczną) na podany przez Ciebie adres e-mail. Wyrażona przez Ciebie zgoda może zostać w każdym momencie cofnięta.

 4. Oferta Serwisu będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Serwis może wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności. Korzystanie z Serwisu po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację.

 5. Poprzez przystąpienie do korzystania z Serwisu, wyrażasz automatycznie zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności.

PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Zawierają zbiory informacji, które są zapisywane na Twoim komputerze, kiedy odwiedzasz Serwis. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty, są wysyłane z powrotem do Serwisu, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie.

 2. Pliki cookies są użyteczne, ponieważ umożliwiają witrynie rozpoznanie urządzenia użytkownika przy ponownej wizycie w Serwisie. Chcemy wiedzieć, które kategorie odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki czemu możemy pracować nad tym, aby nasza oferta i sposób jej przedstawiania doskonale odpowiadały Twoim oczekiwaniom. To Ty dajesz nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać i jakie są Twoje wymagania.

 3. Pliki cookies w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w Twoim komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność czy funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z serwisu.

 4. Niniejsza polityka w sprawie plików cookies stanowi integralną część Polityki prywatności Serwisu.

Dlaczego wykorzystujemy pliki cookies?

W ramach Serwisu pliki cookies są wykorzystywane w celu:

-świadczenia usług;

-dostosowania zawartości Serwisu do  preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać  urządzenie
i odpowiednio wyświetlić Serwis, dostosowany do jego  indywidualnych potrzeb;

-tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają
z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;

-prezentacji reklam w sposób dopasowany do  wyjątkowych potrzeb
i zainteresowań oraz  miejsca zamieszkania Użytkownika;

-zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz

 • stałe - są to pliki przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

 1. Ze względu na cel w ramach Serwisu stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • wymagane pliki cookies – są to pliki niezbędne dla sprawnego poruszania się po Serwisie i korzystania z wszystkich funkcji Serwisu. Zgoda użytkownika na korzystanie przez nas z tych plików cookies nie jest wymagana;

 • pliki cookies wydajności – zbierają informacje na temat sposobu korzystania
  z Serwisu przez użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów
  o wystąpieniu błędów. Nie zbierają informacji identyfikujących użytkowników. Ich celem jest poprawa działania Serwisu;

 • pliki cookies funkcjonalności - pliki te pozwalają witrynie zapamiętać wybory, jakich (o ile w ogóle) dokonuje użytkownik (nazwa użytkownika, język lub region)
  i dostarczyć funkcje dostosowane do indywidualnych potrzeb (o ile takie funkcje są dostępne). Na przykład, witryna może posłużyć do zapamiętywania zmian rozmiaru tekstu, czcionki i innych zindywidualizowanych elementów strony internetowej. Informacje zbierane w takich plikach są anonimowe i nie śledzą aktywności użytkowników na innych witrynach;

 • pliki cookies reklamowe – pomagają w dostarczaniu reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika. Mogą zbierać informacje o zwyczajach korzystania z przeglądarek i dostosować treść reklamy do zainteresowań użytkownika;

 • pliki cookies statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących Serwisu.

 1. Informujemy, że oprócz własnych plików cookies wykorzystujemy również pliki cookies zewnętrzne zamieszczane przez naszych partnerów za pośrednictwem Serwisu,w szczególności dla potrzeb reklamowych i statystycznych.                                                                                                  

 2. Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym za pośrednictwem Serwisu mogą być wykorzystywane również przez naszych partnerów.

Zarządzanie plikami cookies

 1. Prawdopodobnie Twoja przeglądarka domyślnie jest skonfigurowana do akceptowania wszystkich plików cookies.

 2. Użytkownik ma możliwość  samodzielnej zmiany, w każdym  ustawień dotyczących plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia końcowego. Zmiany ustawień, o których mowa, możesz dokonać za pomocą ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 3. Niedokonanie zmian oznacza, że pliki cookies mogą być zamieszczane i przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać pliki cookiesw Twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych plików.

 4. Użytkownik w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 5. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach naszej witryny internetowej.

 6. Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy innych stron internetowych oraz firm, których dane kontaktowe podawane są w Serwisie.

 

 

I. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu.

 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.07.2018r.

 3. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Usługodawcę. Usługodawca nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych swojego systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwiać Użytkownikom korzystanie z Usług. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany w Serwisie przed rozpoczęciem prac.

 5. Strony zobowiązują się do powstrzymywania od wysyłania do siebie treści o charakterze bezprawnym, naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 6. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

 7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.

 8. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług w ramach Serwisu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.

 9. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług w ramach Serwisu a w których stroną jest przedsiębiorca, będą poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy.

 10. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres oferta@altrak24.com